• ภาษาไทย
    • English

งบประมาณ 2559

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน ประกอบด้วย  4 โครงการ กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คือ

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน

 

                                                                                                                                             

  • กิจกรรมย่อยที่   3   การให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่ชุมชน    

 

                                                                                             

  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้กับชุมชนพื้นที่เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ

4. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นัตเก็ตปลาเพื่อเข้าสู่ตลาด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------