• ภาษาไทย
    • English

งบประมาณ ๒๕๕๘

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ๗ กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ คือ

  • กิจกรรมย่อยที่ ๑   การสำรวจความต้องการและประชาสัมพันธ์  

 

    

  • กิจกรรมย่อยที่ ๗   การให้บริการวิชาการทางด้านบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

#ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ   ณ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง    หมู่ ๙ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง