• ภาษาไทย
    • English

ผลงานอาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยที่ได้รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙ จาก สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ในผลงานรางวัลระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) จากผลงานถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียนกึ่งปิด ซึ่งจะเข้ารับรางวัล ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พร้อมทั้งเงินรางวัลมูลค่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ และ อาจารย์กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และบุคลากร จากบทความเรื่อง“การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน”ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ และ อาจารย์สุนันทา ข้องสาย ที่ได้รับรางวัลผลงานโปสเตอร์ยอดเยี่ยม หัวข้องานวิจัย EFFECT OF DIFFERENT COMMERCIAL FEEDS ON GROWTH AND SURVIVAL RATE OF SPOTTED BABYLON (BABYLONIA AREOLATA)  ในงานประชุมวิชาการ  International Fisheries Symposium ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย