• ภาษาไทย
    • English

การบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน ประกอบด้วย  4 โครงการ  กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  คือ

1. โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน

 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงไฟฟ้าให้กับชุมชนพื้นที่เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชัน 2 มิติ

 4. โครงการยกระดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นัตเก็ตปลาเพื่อเข้าสู่ตลาด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   คือ

#ติดตามผลการดำเนินงานบริการวิชาการ     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง    หมู่ 9 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง