• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาการศึกษา

"สร้างสรรค์สังคม  ส่งเสริมปัญญา  พัฒนางานวิจัย  ก้าวไกลเทคโนโลยี"

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

"คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้านประมง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และประเทศชาติ" 

 

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญด้านประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

2. พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

3. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม

4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

5.ทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม