• ภาษาไทย
    • English

งบประมาณ 2561

1.โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 1 การให้บริการวิชาการทางด้านการสร้างจากวัสดุเศษเหลือจากชุมชน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

2. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง

3. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 3 การให้บริการทางด้านการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างอาชีพสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง

4. โครงการบริการวิชาการการพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 4 การให้บริการวิชาการทางด้านการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สู่ชุมชนประมงชายฝั่ง 

5. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 6 การส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นสู่ชุมชนประมงชายฝั่ง

7. โครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยินให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง กิจกรรมย่อยที่ 7 เสวนารายงานผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงาน