• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดี ผศ.มาโนช ขำเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ และ อาจารย์กันย์สินี พันธ์วนิชดำรง อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความดีเด่นประเภทอาจารย์และบุคลากร จากบทความเรื่อง“การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านบ่อหิน”ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๙ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  #แกลเลอรี่ทั้งหมด    #กด Link เลย