• ภาษาไทย
    • English

ผลงานนักศึกษา

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ข่าวจาก : ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชนบท เทคโนโลยีชาวบ้าน

นายจารึก หัวเขา รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารึก หัวเขา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ณ เทสโก้โลตัส สาขาหาดใหญ่ 1 จ.สงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

1 ใน 10 ปั้นฝันเดอะบันฑิต ปีที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการปั้นฝันเดอะบันฑิตปีที่5 ซึ่งมี ผศ.มาโนช ขำเจริญ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังห

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ขอแสดงความชื่นชม นายราชัน รอดเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เป็นกรรมการสังเกตการณ์การประกวดชิงแชมป์ปลากัดไทย ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัญญู จู้ห้อง และ นายณฐิวุฒิ แก้วกูล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับเกียรติบัตร มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

นำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา เสม็ดขาววิชาการ ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างบรรยากาศทางวิชาการให้กับนักศึกษาและฝึกให้นักศึกษานำเสนอผลงานในรูปแบบของการสัมมนาทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะว

"ส่งน้องเรียนจบ" มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิฆัมพร ไกรเกรอะ และ นางสาวสุพิชชา คงอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ที่ได้รับทุนการศึกษาในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา-ปริญญาตรี ปีที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก