• ภาษาไทย
    • English

ผลงานอาจารย์

-

แปรรูปหอยตลับ เพิ่มมูลค่า สร้างสินค้าชุมชน

ที่มา : ผลงานวิจัยจาก ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์

ข่าวจาก : หนังสือพิมพ์เทคโนโลยีชาวบ้าน

บ้านเมือง : ชิมกันหรือยัง มทร.ศรีวิชัยผลิต “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

สยามรัฐ : นวัตกรรมถนอมอาหารเวอร์ชั่นใหม่ “ไข่เยี่ยวม้าทองคำเปลว”

สยามรัฐ : สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคม

มติชนบท : เห็ดเสม็ดในน้ำเกลือ

Poster Presentation “Highly Commended”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Poster Presentation “Highly Commended” จากผลงานวิจัยเรื่อง The Study and Development of the Local Fishery Products in Palian River Basin to the Food Standards.

บทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น “Outstanding Paper is Awarded” จากผลงาน The Study of Sensory Acceptance Nutritional Components and Shelf life of Seasoned Hard Clam (Meretrix casta) with a New Formulation.