• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

Tropical Aquaculture Workshop 2018

เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการ Tropical Aquaculture Workshop : Oyster Breeding 2018 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศม

คณะฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ เกิดปราง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการประมง ดร.นัฎฐา คเชนทร์ภักดี หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง ดร.กนกรัตน์ นาวีการ หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์นิคม อ่อนสี หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล รวมถึงคณาจารย์และรุ่นพี่ในแต่ละสาขาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิยม กำลังดี ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ Talent Mobility ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเข้าทำงานในสถานประกอบการจริง โดยมีอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงเข้าร่วมรับฟัง

Dr.Mutsuaki Suzuki

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับเกียรติจาก Dr.

Pre-Audit

เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการสัมมนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 (Pre-Audit) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ทวนสอบผลการประเมินผลเอง (SAR) ก่อนรับการตรวจประเมินฯ และเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียร

คนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โครงการคนพันธุ์ PEA ฟื้นฟูทะเลไทย ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

อบรมการทำขนมไทย

เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2561 ที่ผ่าน สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการอบรมการทำขนมไทย ได้รับเกียรติจาก อ.ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวิทยากรในการอบรมการทำขนมไทย ณ คณะวิทยาศา

รับการตรวจ 5ส+PLUS ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา 

สืบสานประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่

    เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน)

เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (ภายใน)  จากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิตในสถานที่ทำงานแ