• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

รับเกียรติบัตร ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปี 5

ผศ.มาโนช ขำเจริญ ปรึกษาโครงการการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อยกระดับชุมชนชายฝั่ง พร้อมด้วย  นักศึกษาสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าร่วมประชุมสรุปปิดโครงการและรับเกียรติบัตร ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่ 5 อีกทั้งกล่าวแสดงความรู้สึกต่อโครงการและรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ โรงแรมเอวน่า บางนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

พี่ Food Industry สอนน้องทำขนม

ชมรม Food Industry Club โดยนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง จัดโครงการ พี่ Food Industry สอนน้องทำขนม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุไรวรรณ วัฒนกุล อาจารย์จากสาขาอุตสาหกรรมอาหารฯ บรรยายเรื่อง “โภชนาการอาหาร” ให้แก่น้องๆ โรงเรียนตรังคริสเตียน จากนั้น พี่ๆ จากชมรมได้แบ่งกลุ่มน้องๆ ออกเป็นกลุ่ม เพื่อเรียนรู้วิธีทำขนม ได้แก่ ขนมคุ้กกี้ สลัดโรลเพื่อสุขภ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.จิณณ์ดี ทัฟฟรีย์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังเกตการสอนวิชาแพลงก์ตอนวิทยา ดูกิจกรรม Peer Observation ภายใต้โครงการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย” (Professional Development Training Course – University Pedagogy) เป็นกิจก

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “แรงบันดาลใจนักธุรกิจมืออาชีพ” สิทธิประโยชน์ ความคุ้มครองจากกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน Workshop “เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน”

๓ ดี โตไปไม่โกงกับไทยแลนด์ ๔.๐

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ร้อยโทเชาวลิต ทิมบำรุง รองประธานชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชน และคุณพรองค์อินทร์ ธาระธนผล ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อสารมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อ

นักศึกษาเทคโนโลยีการประมง นำเสนอแผนธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประมง นำเสนอแผนธุรกิจภายใต้ชื่อ “Aquaculture farm” แก่คณะกรรมการกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ค่ายเยาวชนไทยอนุรักษ์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำโดย ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา กล่าวต้อนรับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดโครงการ “พี่พบน้อง” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (กิจกรรมย่อยที่ 3 ค

ซีพีเอฟ หนุนค่าย Marine Science Camp

รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) รับมอบเงินจำนวน 150,000 บาท จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดย น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสัตว์น้ำ เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการค่าย

“พี่พบน้อง” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง นำโดย ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ดร.วรพร ธารางกูร อาจารย์นิคม อ่อนสี กล่าวเปิดโครงการ “พี่พบน้อง” วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (กิจกรรมย่อยที่ 4 Marine Science Camp) เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ คณะ

นักเทคโนโลยีการอาหารยุคใหม่

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เตรียมความพร้อมในการเป็นนักเทคโนโลยีการอาหารยุคใหม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สร้างความเชื่อมโยงกับโรงงานอุตสาหกรรมจริง เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำในอนาคต โดยมีนักเรีย