• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

Thailand Research Expo 2018

ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์ และเป็นตัวแทนจากคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย นายเกษม บุญญา ผู้ใหญ่บ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นเพียงสองศูนย์ในภาคใต้ เข้ารับป้ายศูนย์วิจัยชุมชนจากรองนายกรัฐมนต

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ขอแสดงความชื่นชม นายราชัน รอดเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่เป็นกรรมการสังเกตการณ์การประกวดชิงแชมป์ปลากัดไทย ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร

ประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงแข่งขันการประกวดกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

คณะผู้บริหารมทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผ.ศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง (ช่อง 11) เพื่อเป็นการเฉลิมพระ

การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง  จัดโครงการเสริมทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและตอบรับกับความต้องการของทุกหน่อยงานทางด้านการประมง  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วัฒนา วัฒนกุล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมงเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง การเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล ณ คณะ

รางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อ.เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลทั่วไป นักวิจัย อาจารย์ สาขาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสังคม จากผลงาน "ECO-Bi0gas Systems [EBS] หรือ ระบบก๊าชชีวภาพแบบประหยัด" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลครั้งที่ 10 และประชุมระดับนานาชาติครั

ศึกษาดูงาน บริษัทโชคถาวรฟาร์ม

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.วัฒนา วัฒนกุล ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว และ อาจารย์อุทร เจริญเดช อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เข้าอบรมในโครงการฝึกทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีการประมง เรื่องการเพาะและอนุบาลกุ้งทะเล เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุบาลกุ้งทะเล ณ บริษัทโชคถาวรฟาร์ม อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก คุณประชาศักดิ์ เป็นวิทย

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา แสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตรวจ SAR ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง เป็นประธานตรวจประเมิน ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล นางสาวนิธิพร วรรณโสภณ เป็นกรรมการ และ นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรัญญู จู้ห้อง และ นายณฐิวุฒิ แก้วกูล นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ได้รับเกียรติบัตร มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา