• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.กนกรัตน์ รัตนพันธุ์ หัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์นุชนาฎ นิลออ พร้อมด้วย นางสาววารีรัตน์ ขุนทอง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 4 สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ในรายวิชามลพิษทางอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ  โรงไฟฟ้าภาคใต้ (โรงไฟฟ้ากระบี่) สำ

ความร่วมมืออาหารฮาลาล

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Nik Kamariah Nik Mat, Dr.

ถ่ายทำรายการทีวีช่อง NOW 26 ปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่5

นักศึกษาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ตรัง และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.มาโนช ขำเจริญ และอาจารย์อุทร เจริญเดช ได้จัดโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอย่างยั่งยืน เพื่อฝึกนักศึกษาให้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนสังคมให้มีรายได้  ฝึกความเป็นผู้นำและถ่ายทำรายการ ช่อง NOW26 ดำเนินการในระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่

เพาะเลี้ยงอาสา..พัฒนาชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มาโนช ขำเจริญ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคโนโลยีการประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกันทำกิจกรรมภายใต้โครงการปั้นฝันเดอะบันฑิต ปีที่5 จิตอาสาพัฒนาชุมชน “โครงการยกระดับรายได้ในการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น” โดยนักศึกษาผู้มีจิตอาสาได้ร่วมสร้างโรงเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวง

STEM EDUCATION (วันที่สอง)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ STEM EDUCATION" ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 โดยกิจกรรมวันที่สองจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรื่อง โครมาโทรกราฟีกับกรดอะมิโนล่องหนโดย ผศ.ดร.ลักษมี วิทยา เป็นวิทยากร กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรื่อง

มติชนบท : เห็ดเสม็ดในน้ำเกลือ

เตรียมบ่อเพาะเลี้ยงไรแดง

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากชมรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัมพันธ์ ช่วยกันซ่อมแซมบ่อเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดง ณ บ่อเพาะเลี้ยงไรแดง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

STEM EDUCATION (วันแรก)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จัดโครงการ "ค่ายเทคนิคปฏิบัติการ STEM EDUCATION" ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.4 โรงเรียนวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวังวิเศษ โดยนักเรียนจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ

การทำไข่เค็มโคลนทะเลน้ำพุร้อนเสริมอาชีพ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น.

เตรียมความพร้อมจัดทำหลักสูตรใหม่

ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ปรีดา ภูมี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในการทำหลักสูตรใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา